Үйлчилгээний хураамж

Элчин сайдын яамны Консулын хэлтэс дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Д/д Үйлчилгээний төрөл Хураамжийн хэмжээ
Энгийн Яаралтай
1 Буцах үнэмлэх олгох    
2 Нотериатын баталгаа гаргах /хуудас тутмаас/    
3 Иргэний бүртгэлтэй холбоотой тодорхойлолт, лавлагаа олгох    
4 Төрсний гэрчилгээ олгох    
5 Гэрлэсний гэрчилгээ олгох    
6 Итгэмжлэл олгох    
7 Итгэмжлэл, гэрээ, хэлцэл, боловсролын диплом гэрчлэх    
8 Баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх /хуудас тутмаас/    
9 Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх    
10 Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр үндсэн материал шалгах    
11 Баримт бичгийг гадйад хэлээр орчуулах /хуудас тутмаас/    
12 Нотериат, консулын баталгаа хийсэн баримтыг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр факсаар яаралтай илгээх  
13 Гадаад паспорт захиалах, олгох  
14 Иргэний үнэмлэх захиалах, олгох  
15 25, 45 насанд хүрсэн иргэдэд иргэний үнэмлэхийг нь солиулах үйлчилгээ  

ВИЗИЙН ХУРААМЖИЙН ТАРИФ

Д/д Визийн төрөл Хураамжийн хэмжээ
Энгийн Яаралтай
1 “Орох” виз нэг удаа  
хоёр удаа  
2 “Орох-гарах” виз нэг удаа  
хоёр удаа  
3 Дамжин өнгөрөх виз Нэг удаа    
Хоёр удаа    
Олон удаа    
4 “Олон удаагийн" виз 6 cap хүртэлх    
1 жил хүртэлх    
5 Визийн үйлчилгээний хөлс    
6 Визийн наадаг хуудасны үнэ  

Жич: Тус жагсаалтад дурьдагдаагүй үйлчилгээний хувьд Гадаад хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын хамтарсан 2003 оны 46/398 дугаар тушаалын хавсралтад заагдсан “Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ”-г баримтлана.