Хүүхдийн төрсний бүртгэл хийлгэхэд

Шинэ төрсөн хүүхдийн төрсний бүртгэлийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлэх бөгөөд хэрвээ 30 хоногоос хэтэрсэн тохиолдолд УБЕГ-аас төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа заавал авна. Бүртгэл хийлгэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Гэрлэлтийн баталгаатай эцэг эхээс төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авахад:

- ЭСЯ-наас төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг, өргөдөл

- Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн бичиг /монгол хэл рүү орчуулуулж, нотариатаар баталгаажуулна/             

- Эцэг, эхийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

- Эцэг, эхийн гадаад паспортны хуулбар

- Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар

- анкет, өргөдөл татах, - загвар үзэх

Гэрлэлтийн баталгаагүй эцэг, эхээс төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авахад:

- Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг, өргөдөл

- Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн бичиг /монгол хэл рүү орчуулуулж, нотариатаар баталгаажуулна/             

- Эцэг, эхийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

- Эцэг, эхийн гадаад паспортны хуулбар

- анкет, өргөдөл татах, - загвар үзэх

Ээж өөрөөр хүүхдээ овоглож төрсний гэрчилгээ авахад:

- Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг, өргөдөл
- Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн бичиг /монгол хэл рүү орчуулуулж, нотариатаар баталгаажуулна/             
- Эхийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
- Эхийн гадаад паспортны хуулбар
- УБЕГ-ын гэрлэлт бүртгэлгүй лавлагаа /эх хувиар эсвэл ГХЯ-ны КГ-аар дамжуулж авсан хувь/

- aнкет, өргөдөл татах, - загвар үзэх